Púchov 2024

Pomôžte zmapovať Vaše mesto
Zmena klímy pôsobí na globálnej, ale aj lokálnej úrovni. Dôsledky zmeny klímy sa najviac prejavujú v sídlach mestského typu, čo je podmienené vysokou hustotou obyvateľstva, vysokým podielom zastavaného územia a nepriepustných, spevnených povrchov a vysokou koncentráciou hospodárskej činnosti a infraštruktúry, bez dostatočného množstva vegetácie.

A práve teraz máte možnosť vyjadriť sa ku klimatickým ohrozeniam (vysoké teploty vzduchu a horúčava, sucho, intenzívne zrážky a lejaky, poľadovica a intenzívne sneženie, silný vietor a zosuvy ako klimaticky podmienené ohrozenie) a ich dôsledkom v meste Púchov.
 
Čo je potrebné urobiť?
Do mapy budete postupne označovať miesta, ktoré súvisia s klimatickými ohrozeniami a ich dôsledkami v meste Púchov. Celkovo Vám položíme 8 otázok. Ku každej otázke môžete označiť viac rozličných miest. Potešíme sa aj stručnému komentáru k danému miestu. 

Na čo nám poslúžia výstupy? 
Pocitová mapa bude podkladom pre tvorbu Stratégie adaptácie na zmenu klímy pre mesto Púchov a podkladom pre plánovanie a realizáciu adaptačných opatrení.

Postupne budete odpovedať na tieto otázky
  • Vysoké teploty vzduchu a horúčava Na ktorých miestach sa v čase horúčav cítite príjemne, a preto ich vyhľadávate (napr. park, lavička pod košatým stromom, pri rieke ap.) alebo naopak, ktorým miestam sa v čase horúčav vyhýbate (napr. nezatienený asfaltový chodník, spevnená nezatienená plocha ap.)?
  • Sucho Na ktorých miestach  sa viditeľne prejavuje sucho (napr. vädnúca a vyschnutá vegetácia, popraskaná pôda ap.)?
  • Intenzívne zrážky a lejaky Na ktorých miestach sa pri intenzívnych dažďoch akumuluje voda (napr. rôzne zníženiny, priehlbne, podchody, podjazdy, pri upchatých vpustoch ap.)? Na ktorých miestach dochádza pri intenzívnom daždi ku vyliatiu miestnych tokov?
  • Poľadovica a sneh Na ktorých miestach je pri poľadovici a intenzívnom snežení najväčší problém?
  • Silný vietor, víchrica Ktoré miesta považujete za najviac ohrozené silným vetrom (napr. miesta s väčším výskytom stromov, miesta s prestarnutými a neošetrenými stromami, stromy v blízkosti elektrického vedenia ap.)?
  • Zosuvy Na ktorých miestach dochádza k viditeľnému zosuvu pôdy?Pred odoslaním ešte poprosíme pár anonymných informácií o vás. Pomôže nám to lepšie pracovať s výsledkamiOdosielam dáta, nezatvárajte okno prehliadača

Všetko bolo správne uložené. Ďakujeme!

Stala se chyba!